Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης

1 - Σύναψη της σύμβασης Κάθε παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης.

2 - Τιμές Τα αγαθά τιμολογούνται με την τιμή που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας.

3 - Παράδοση Η παράδοση γίνεται με παράδοση σε αποστολέα ή μεταφορέα στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη εγκατάσταση. Τα εμπορεύματα πρέπει να ελέγχονται από τον αγοραστή κατά την παραλαβή τους. Σε περίπτωση ζημιών ή έλλειψης αντικειμένων, καταγγελιών για εμφανή ελαττώματα ή μη συμμόρφωσης του παραδοθέντος προϊόντος, ο αγοραστής πρέπει να διατυπώσει σαφείς και ακριβείς επιφυλάξεις γραπτώς στον πωλητή ή τον μεταφορέα εντός 48 ωρών από την ημερομηνία παράδοσης. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να παράσχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση σχετικά με την πραγματικότητα των παρατηρούμενων ανωμαλιών.

4 - Χρόνοι παράδοσης Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πόλεμος, ταραχές, πυρκαγιά, ολική ή μερική απεργία κ.λπ.), σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης που διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την ενδεικτική ημερομηνία παράδοσης, ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς να μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

5 - Επιστροφές Όλες οι επιστροφές προϊόντων πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επίσημης συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

6 -Εγγύηση Ο πωλητής θα επιδείξει τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην εκτέλεση της παραγγελίας και στην ποιότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση ελαττώματος που αναγνωρίζεται από τον πωλητή, η υποχρέωση του πωλητή περιορίζεται στην αντικατάσταση ή την επιστροφή των ελαττωματικών ποσοτήτων, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση. Από την εγγύηση εξαιρούνται τα ελαττώματα και οι ζημιές που προκύπτουν από αποθήκευση, χειρισμό, μεταφορά ή χρήση υπό μη φυσιολογικές συνθήκες ή συνθήκες που δεν συνάδουν με τη φύση, τις οδηγίες ή την καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος.