Χρήση & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης συνάπτονται μεταξύ:

- του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, εφεξής αναφερόμενου ως "Εκδότης"-

- κάθε προσώπου που επιθυμεί να έχει πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του, εφεξής αναφερόμενου ως "Χρήστης",

 

Άρθρο 1 - Αρχές Σκοπός των παρόντων γενικών όρων χρήσης είναι να παράσχει ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση της ιστοσελίδας mamakana.com και των υπηρεσιών της.

Η ιστοσελίδα https://mamakana.com/ είναι μια υπηρεσία της : MAMAFAMILLE SAS που βρίσκεται στην 29 rue Cartault 92800 Puteaux, Grecja

- Διεύθυνση URL της ιστοσελίδας: https:/mamakana.com/;

- E-mail: contact@mamakana.com ;

- Αριθμός τηλεφώνου: 0175542745;

Οι γενικοί όροι χρήσης πρέπει να γίνονται αποδεκτοί από όλους τους χρήστες και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 

Άρθρο 2 - Εξέλιξη και διάρκεια των ΓΟΣ Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης συνάπτονται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ έναντι του Χρήστη από την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας. Η ιστοσελίδα mamakana.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ρήτρες των παρόντων γενικών όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση.

 

Άρθρο 3 - Πρόσβαση στον ιστότοπο Οποιοσδήποτε Χρήστης με πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο mamakana.com από οπουδήποτε.

Τα έξοδα που προκύπτουν για την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο (σύνδεση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός υπολογιστή κ.λπ.) δεν επιβαρύνουν τον Εκδότη. Ο ιστότοπος και οι διάφορες υπηρεσίες του μπορούν να διακοπούν ή να ανασταλούν από τον Εκδότη, ιδίως για λόγους συντήρησης, χωρίς καμία υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης ή αιτιολόγησης. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: Προϊόντα και γλυκίσματα με βάση την CBD.

 

Άρθρο 4 - Αρμοδιότητες

Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση αποτυχίας, βλάβης, δυσκολίας ή διακοπής της λειτουργίας, που εμποδίζει την πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον ιστότοπο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εξοπλισμού και των δεδομένων, ιδίως από επιθέσεις ιών μέσω του Διαδικτύου. Οι χρήστες είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους ιστότοπους και τα δεδομένα που συμβουλεύονται. Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση νομικών ενεργειών κατά του Χρήστη:

- λόγω της χρήσης του ιστότοπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας προσβάσιμης μέσω του Διαδικτύου-

- λόγω της μη συμμόρφωσης του Χρήστη με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Ο Εκδότης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Χρήστη, σε τρίτους ή/και στον εξοπλισμό του Χρήστη ως αποτέλεσμα της σύνδεσης του Χρήστη με τον ιστότοπο ή της χρήσης του και ο Χρήστης παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση κατά του Εκδότη,

Εάν ο Εκδότης γίνει αντικείμενο φιλικής ή νομικής διαδικασίας ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου από τον Χρήστη, ο Εκδότης μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Εκδότη για να λάβει αποζημίωση για όλες τις ζημίες, τα ποσά, τα πρόστιμα και τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω διαδικασία. Ο Χρήστης επιτρέπεται να δημοσιεύει τα ακόλουθα στον ιστότοπο mamakana.com:

- Σχόλια-

- Κείμενα-

- Φωτογραφίες-

- Βίντεο-

- Εξωτερικοί σύνδεσμοι-

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί γλώσσα που σέβεται τους άλλους και το νόμο και αποδέχεται ότι οι δημοσιεύσεις αυτές μπορεί να μετριάζονται ή να απορρίπτονται από τον Εκδότη, χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης. Με τη δημοσίευση στον ιστότοπο, ο Χρήστης παραχωρεί στον Εκδότη το μη αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς χρέωση, να αναπαριστά, αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταδίδει και διανέμει τη δημοσίευσή του, είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου. Ωστόσο, ο Εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει το μέλος σε περίπτωση χρήσης της δημοσίευσής του.


Άρθρο 5 - Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τα προϊόντα, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σχέδια, τα βίντεο κ.λπ. υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και προστατεύονται από τον γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Όταν δίνονται στους πελάτες μας, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της MAMAFAMILLESAS, του μοναδικού κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω εγγράφων, τα οποία πρέπει να της επιστραφούν κατόπιν αιτήματος. Οι πελάτες μας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην προβούν σε καμία χρήση των εγγράφων αυτών που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας του προμηθευτή και να μην τα κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν έχουν λάβει ρητή προηγούμενη άδεια από τον εκδότη.


Άρθρο 6 - Σύνδεσμοι υπερκειμένου.

Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία από τον χρήστη συνδέσμων υπερκειμένου προς το σύνολο ή μέρος του δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει λάβει προηγουμένως γραπτή άδεια από τον Εκδότη, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@mamakana.com .

Ο Εκδότης είναι ελεύθερος να αρνηθεί την άδεια αυτή, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που ο Εκδότης χορηγήσει την άδειά του, η άδεια αυτή είναι σε κάθε περίπτωση προσωρινή και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς ο Εκδότης να υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνδεσμος πρέπει να αποσυρθεί κατόπιν αιτήματος του Εκδότη.

Κάθε πληροφορία που είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου σε άλλους ιστότοπους δεν υπόκειται στον έλεγχο του Εκδότη, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.


Άρθρο 7 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα που συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι τα εξής:

- Άνοιγμα λογαριασμού: όταν δημιουργείται ο λογαριασμός του χρήστη: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση,

- Σύνδεση: όταν ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο, καταγράφονται, ιδίως, το επώνυμο, το όνομα, τα δεδομένα σύνδεσης, τα δεδομένα χρήσης, τα δεδομένα θέσης και τα δεδομένα πληρωμής-

- Προφίλ: κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο, είναι δυνατή η εισαγωγή προφίλ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου-

- Πληρωμή : Στο πλαίσιο της πληρωμής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο, ο ιστότοπος καταγράφει οικονομικά δεδομένα σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα του χρήστη-

- Επικοινωνία: όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με άλλα μέλη, αποθηκεύονται προσωρινά δεδομένα σχετικά με τις επικοινωνίες του χρήστη-

- Cookies: τα cookies χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπου. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους,


Χρήση προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών του ιστότοπου και για τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως εξής:

- Πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη,

- Διαχείριση της λειτουργίας και της βελτιστοποίησης του δικτυακού τόπου,

- Οργάνωση των όρων χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών ,

- Επαλήθευση, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται από τον χρήστη ,

- Παροχή στον χρήστη της δυνατότητας επικοινωνίας με άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου-

- Παροχή βοήθειας προς τον χρήστη-

- Αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη,


Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους.

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-

- Όταν ο χρήστης δημοσιεύει, στις ελεύθερες περιοχές σχολίων του ιστότοπου, πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό.

- Όταν ο χρήστης εξουσιοδοτεί έναν τρίτο ιστότοπο να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του.

- Όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών, διαφήμισης και πληρωμών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη προκειμένου να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

- Εάν απαιτείται από το νόμο, ο ιστότοπος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αξιώσεις που εγείρονται κατά του ιστότοπου και να συμμορφωθεί με διοικητικές και νομικές διαδικασίες.

- Εάν ο ιστότοπος συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή αναγκαστική διαχείριση, ενδέχεται να υποχρεωθεί να μεταβιβάσει ή να μοιραστεί το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα ενημερώνονται πριν από τη διαβίβαση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος,


Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

Ο δικτυακός τόπος εφαρμόζει οργανωτικά, τεχνικά, λογισμικά και φυσικά μέτρα ψηφιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από αλλοίωση, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και ο Ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μετάδοσης ή της αποθήκευσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Εφαρμογή δικαιωμάτων χρήστη

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@mamakana.com .


- Το δικαίωμα πρόσβασης: οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, ο δικτυακός τόπος μπορεί να ζητήσει την απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά τους.

- Το δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από τον δικτυακό τόπο είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την επικαιροποίηση των πληροφοριών. Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

- Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον ιστότοπο να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις υποθέσεις που προβλέπονται από την RGPD.

- Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις υποθέσεις που προβλέπονται από την RGPD.

- Το δικαίωμα φορητότητας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από τον ιστότοπο να επιστρέψει τα προσωπικά δεδομένα που τους έχουν παρασχεθεί, προκειμένου να τα μεταφέρει σε νέο ιστότοπο.

 

Αλλαγές στην παρούσα ρήτρα

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα ρήτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας ρήτρας προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο ιστότοπος δεσμεύεται να δημοσιεύσει τη νέα έκδοση στον ιστότοπό του. Ο ιστότοπος θα ενημερώνει επίσης τους χρήστες για την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της νέας διατύπωσης της ρήτρας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον λογαριασμό του.

Άρθρο 8 - Cookies

Η ιστοσελίδα mamakana.com μπορεί να συλλέγει αυτόματα τυποποιημένες πληροφορίες. Κάθε πληροφορία που συλλέγεται έμμεσα θα χρησιμοποιείται μόνο για την παρακολούθηση του όγκου, του τύπου και του προτύπου της κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα, για την ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης της ιστοσελίδας και για άλλους διοικητικούς και σχεδιαστικούς σκοπούς και γενικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.


Άρθρο 9 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το γαλλικό δίκαιο. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να επιλύσουν φιλικά μια διαφορά, η διαφορά θα παραπεμφθεί στα γαλλικά δικαστήρια.